Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > VÝLETY > Tipy na výlety autem i na kole

Tipy na výlety autem i na kole

 

Památník Antonína Dvořáka, Vysoká u PříbramiPamátník Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbrami

www.antonindvorak.cz

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života.

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r. 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem(arch. Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně.

Nejnovější expozice z r. 1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice.

Památník Karla Čapka, Stará HuťPamátník Karla Čapka, Stará Huť

www.capek-karel-pamatnik.cz

Památník byl zřízen v roce 1963 v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života.

Po rozsáhlé rekonstrukci objektu i expozice byl památník znovuotevřen dne 25. dubna 1997 a je věnován nejen osobnosti a dílu Karla Čapka, ale i jeho manželky, herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové.

Samostatnou expozici má od roku 1998 v podkroví domu novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka.

Okolí památníku vyniká přírodními krásami a je dostupné turistickými stezkami.

Památník je dostupný autem, vlakem i autobusem.

Památník Slivice, Sliviceu MilínaPamátník Slivice, Slivice u Milína

Místo, kde 11. 5. 1945 skončila celé tři dny po oficiálním podepsání míru 2. světová válka.

Poslední bitva se odehrála v trojúhelníku mezi obcemi Buk, Milín a Slivice.

Kolem 3000 příslušníků SS utíkalo před Sovětskou armádou do amerického zajetí, když je překvapilo asi 300 partyzánů a společně s místními občany.

Byli velmi špatně vyzbrojeni a brzy padlo asi 60 mužů.

Teprve, když přijela na pomoc tanková četa 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského, padli Němci do ruského zajetí.

Každoročně se zde, tradičně za účasti Armády ČR, Obce Milín, Okresního muzea v Příbrami,Klubů vojenské historie a techniky Příbram a Brdy, ve spolupráci s Policií ČR, klubů vojenské historie ČR a Českým svazem bojovníků za svobodu, pořádá Rekonstrukce bitvy u Slivice 1945.

Památník Vojna, LešeticePamátník Vojna, Lešetice

www.muzeum-pribram.cz

Muzeum obětí komunismu -pobočka Hornického muzea Příbram.

Bývalý zajatecký tábor z let 1947 -1949 pro německé válečné zajatce, poté v období 1949 -1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951 –1961.

Prohlídková trasa A - AREÁL TÁBORA s rekonstruovanými dobovými objekty bývalého velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a dalších. Expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj.

Prohlídková trasa B - stálá expozice URAN V ČESKÝCH DĚJINÁCH -vývoj uranového hornictví v průběhu posledních dvou století a jeho vlivy na vědní, technickou a společenskou sféru u nás.

Prohlídková trasa C - Galerie ORBIS PICTUS: EUROPA -současné evropské výtvarné umění a tzv. Nekonečné plátno v objektu bývalé nové kuchyně.

Řimbaba - důl božího požehnání, BohutínŘimbaba - důl božího požehnání, Bohutín

Důl pochází z roku 1843, což víme především z předchozích zkoumání terénu kutacími příkopy.

Šachta dosahovala hloubky 270 m a měla s tak zvanou štolou řimbabskou 5 pater (štola, 2., 3., 7. a 9. patro).

Celkem bylo na Řimbabě hnáno 5850 metrů různých chodeb, nikdy však nedosáhl tento důl čistého výtěžku, jelikož ruda byla nehrubě mocná, nestálá a na stříbro celkem chudá (0,09 % Aga 40 % Pbv průměru).

Roku 1900 byl důl z jednomyslného komisionálního usnesení uzavřen, především díky zjištění, že některá rudná pole, která byla považována za dobyvatelné, skutečně dobyvatelná nebyla.

Provoz na dole se tak navždy zastavil.

 

Svatá Hora -poutní místo, PříbramSvatá Hora - poutní místo, Příbram

www.svata-hora.cz

Celý svatohorský areál byl vybudován podle jednotného plánu architekta CarlaLuragaz roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyeraa je jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka. Byl postaven po etapách a po částech tak, jak se podařilo získat finanční prostředky nebo podle toho, jak který donátor byl ve své mecenášské činnosti horlivý. Ze stejných důvodů a podobným tempem pokračovaly i práce na výzdobě. Ambit je dnes přístupný od východu hlavní Pražskou branou a od jihu branou Březnickou. Když zde v roce 1647 začali působit jezuité, zbudovali na Svaté Hoře chrám Nanebevzetí Panny Marie. Každým rokem sem přicházelo až 250 000 poutníků. Do areálu se vstupuje hlavním portálem mohutné Pražské brány z let 1702-05 s balustrádou a dvěma osmibokými rohovými věžemi, vystavěnými podle návrhu K. Dienzenhofera. Brána je vyzdobena bustami světců a karyatidami od J. Brokofa. Uprostřed nádvoří je na terase s balustrádou a 62 sochami postaven vlastní chrám. V průčelí má tři otevřené kaple s bohatou štukovou výzdobou. Nejcennější součástí interiéru kostela je 200 kg těžký oltář ze stříbra. Na něm je soška Panny Marie Svatohorské, černá gotická madona s Ježíškem, vyřezaná z hruškového dřeva a roku 1732 doplněná zlatou korunkou. Před chrámem je prostranství s mariánským sloupem. Zajímavý je nápad zastřešit si schody (450 m) vedoucí z města na Svatou Horu.

Hornické muzeum Příbram, Příbram

www.muzeum-pribram.cz

Unikátní komplex technických budov a zařízení rudných dolů (těžní věže, cáchovny, šachetní a správní budovy), obydlí horníků (hornický domek), kostel a hornická hospoda z 19. stol., skanzen důlní techniky.

Muzeum má 26 stálých expozic v původních objektech Ševčinské, Anenské a Vojtěšské šachty. Návštěvníci mohou sfárat i do podzemí stříbrorudných dolů. Expozice je rozdělena na dva okruhy.

Okruh A je situován v areálu historické Ševčinské šachty, zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. stol.

Okruh B je situován v areálu historického dolu Anna, zaraženého roku 1789 poblíž místa původní středověké šachtice a dolu Vojtěch. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914 a důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928.

Zámeček - Ernestinum, PříbramZámeček - Ernestinum, Příbram

Ve 13. století stála pravděpodobně v místech dnešní budovy Zámečku dřevěná tvrz. Dokladem této hypotézy jsou archeologické vykopávky, které místní osídlení dokládají. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek je však věrohodně prokázána až v polovině století čtrnáctého. Město Příbram s panstvím tvořilo součást majetku pražského biskupství, jehož nejvyšším představitelem se stal blízký spolupracovník Karla IV., první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ten dal na místě původní dřevěné tvrze postavit kamenný hrádek. Výrazná dominanta Příbrami byla podle svého majitele nazvána Ernestinum. Z původní stavby z 2. poloviny 14. století se dodnes dochovala východní část s gotickým arkýřem s žebrovou klenbou, pozůstatek presbytáře tehdejší kaple.

Hrádek byl sídlem purkrabího, správce arcibiskupského panství a také Arnošt z Pardubic zde často pobýval. Potvrzují to mimo jiné i listiny jím vydané v roce 1358 a 1360. K Ernestinu se váže také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie, kterou údajně sám arcibiskup vyřezal a umístil ve zdejší kapli. Odtud byla přemístěna o několik století později na Svatou Horu.

V historické budově příbramského zámečku Ernestinum se dnes nachází galerie Františka Drtikola. František Drtikol (1883 Příbram -1961 Praha) byl první český fotograf, který získal již za svého života světové uznání. Jeho dílu byla věnována již řada výstav i odborných publikací, ale dosud chyběla stálá expozice autorových prací.

Skanzen Vysoký ChlumecSkanzen Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec

www.vysoky-chlumec.cz/html/muzeum.html

Vysoký Chlumec se nachází 35 km východně od Příbrami a 8 km jihozápadně od Sedlčan, v malebné krajině středního Povltaví.

V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary. Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram.

Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, které by v regionu na svém původním místě zanikly.

Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 až 25 objektů.

Vodní Zámek BlatnáVodní Zámek Blatná, Blatná

www.blatna.info

Původně vodní tvrz, přestavěná v 14. století na gotický hrad, s rozsáhlými úpravami v 15. stol. za Lva z Rožmitálu začalo nejvýznamnější období, spojené s hospodářským i kulturním rozvojem osady nesoucí po zámku jméno Blatná. Posléze dále přestavovaná stavitelem Benediktem Rejtem. V 17. století pak přistaven na části gotických základů nový renesanční palác, a tím zahájena proměna hradu v zámek, který dnes patří mezi nejkrásnější a nejvýznamnější vodní zámky u nás. Jeho charakteristickou bílou věž, odrážející se ve vodní hladině, zná snad každý.

Blatenský zámek totiž patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám a zahrál se vřadě filmů a pohádek. Šíleně smutná princezna, patřící k perlám české kinematografie, tu vznikla už v roce 1967. O dva roky dříve tu filmaři natáčeli Bílou paní a v roce 2007 využila česká režisérka Jitka Němcová Blatnou a její okolí jako kulisu pohádky Křišťálek meč. Zámecký park s rozlohou 42 ha patří k nejpůvabnějším místům Blatné. Veřejnosti je trvale přístupný, lidé si tudy zkracovali cestu přes město už za časů Ferdinanda Hildtprandta, tchána současné majitelky, paní Kornélie. Celý park je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, kteří se zde volně popásají a jsou velmi krotcí.

Hrad ZvíkovHrad Zvíkov

www.hrad-zvikov.eu

Zvíkov tak patří mezi nejstarší české královské hrady. Byl zbudován nad soutokem Vltavy a Otavy na úzkém skalnatém ostrohu, který byl osídlen již v době prehistorické. Před rokem 1234 zde král Václav I. založil hrad, ale stavební rozvoj Zvíkova je spojen se jménem Přemysla Otakara II. (+1278). Ke zmíněné věži nechal přistavět na tehdejší poměry veliký čtyřkřídlý palác nepravidelného půdorysu. Do konce 13. století byly ještě vystavěny hradby sbranami abaštami, nejdůležitější hospodářské budovy a věž zvaná Hláska, opatřená břitem azvýšená roku 1554. V 17. století nejslavnější období hradu skončilo a po roce 1648 začal Zvíkov chátrat. Až před polovinou 19. století byla nově zastřešena kaple a opraveny hradní věže.

K rozsáhlejším opravám hradu došlo po roce 1881 a pak znovu zhruba o sto let později. Díky údržbám se hrad velmi dobře dochoval. Při pohledu zdáli jej charakterizují tři věže -Černá dříve Hlízová, která patří k jádru hradu, Červená a Hláska, předsunutá obranná kulatá věž. Nejdůležitější stavbou hradu byl královský palác, jehož součástí je vzácná hradní kaple. Dnes je hrad Zvíkov národní kulturní památkou.

Zámek Orlík nad VltavouZámek Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou

www.schwarzenberg.cz/cs

Zámek Orlík kdysi stával vysoko nad údolím řeky Vltavy, nyní jen pár metrů nad hladinou Orlické přehrady. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století. Tvořil jej nejprve nevelký palác, chráněný z přístupové strany hradbami a trojicí obranných věží. Požár, který Orlík zničil roku 1508, a následné vymanění hradu z manských závazků podnítilo rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu. Asi před rokem 1588 vlašský mistr Augustin Orlík renesančně upravil. Zásadní posílení významu Orlíku přinesl počátek 19. století, kdy si jej zvolil kníže Karel Schwarzenberg za sídlo. Po požáru roku 1802, který narušil a pozdržel práce při probíhající zásadní přestavbě, projektované K. J. Langem, došlo ke zvýšení celého zámku o další patro. Tato rekonstrukce dala zámku romantickou gotizující úpravu, kterou ovšem dále zdůraznila renovace fasád v letech 1860-1862. Bohatě vybavené zámecké interiéry jsou ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Výzdobou vyniká tzv. Teskův sál, jehož vyřezávaný kazetový strop a obložení stěn zhotovil v letech 1882 -1884 Jan Teska. V podobném romantickém duchu je vyzdoben a zařízen honosný Rytířský sál. Na zámku je také zastoupen empírový styl a to především nábytkem, který si přivezl Karel Schwarzenberg z Paříže. Rozlehlý park v anglickém stylu byl založen na začátku 19. století. Jeho budování trvalo zhruba 100 let a na jeho území byla vysázena spousta vzácných dřevin. Až do roku 1948 byla péči o park věnována velká pozornost, ale po znárodnění došlo k velkému zanedbání celé plochy a po zatopení údolí orlickým jezerem došlo i k zatopení části území parku. Od počátku roku 1993 je park opět v péči rodiny Schwarzenbergů a každoročně je možné pozorovat nové a nové úpravy. V bezprostřední blízkosti zámku se nachází zámecké akvárium s expozicí „Pod hladinou orlické přehrady“ a se stálou výstavou fotografií „Ztracená řeka“, která zachycuje Vltavu a její okolí před vybudováním orlické přehrady. Schwarzenberská hrobka - nedaleko zámku v severní části parku stojí novogotická rodinná hrobka, která byla postavena v polovině 19. stol.

Žďákovský mostŽďákovský most

Žďákovský most překlenul vltavské údolí u Orlíka nad Vltavou před necelými 40 lety. Vede po něm silnice z Milevska do Březnice. Pro turisty je dostupný několika stezkami či naučnou stezkou Zvíkov – Orlík.

Na obou koncích mostu jsou vybudována parkoviště pro automobily, na levém břehu je k dispozici občerstvení.

Z mostu je nádherný výhled na hladinu Orlické nádrže a zajímavý je také pohled na konstrukci mostu z cesty vedoucí pod ním.

Výstavba mostu pod vedením J. Bursy a J. Zemana probíhala zároveň s budováním vodního díla Orlík.

Dokončen a slavnostně zprovozněn byl v roce 1967. Jméno dostal podle dnes již zatopené vesnice Žďákov, ve které pravidelně fungoval převoz a v historii tam existoval i nejeden dřevěný most.

Žďákovský most je 543 metrů dlouhý a klene se 50 metrů nad hladinou přehrady, která v těchto místech dosahuje až šedesátimetrové hloubky. Jeho váha je přibližně 4000 tun. Jedná se o největší most tohoto druhu na světě.

Památník Mikoláše Alše, MiroticePamátník Mikoláše Alše, Mirotice

www.mirotice.cz/Pamatnik/Pamatnik.htm

Chaloupku na stráni nad říčkou Lomnice vystavěl roku 1803 Jan Famfule.

V této se narodil 18. listopadu 1852 Mikoláš Aleš a zde prožil ve skromných poměrech radostné a slunné dětství.

V roce 1907 domek vyhořel a až do roku 1937 zůstalo spáleniště v majetku města.

Návrh na výstavbu nového domku vypracoval architekt Koula, podle kterého byl domek postaven.

Dnešní definitivní podobu získal domek při úpravě v roce 1952, když byl nově adaptován jako „Památník“ k oslavám 100. výročí narození Mikoláše Alše.

Od roku 1990 zde byla umístěna také expozice loutkáře Matěje Kopeckého.

Město PísekMěsto Písek

www.mestopisek.cz

Písek je jihočeské historické město na řece Otavě. Má necelých 30000 obyvatel.

V Písku se nachází nejstarší dochovaný český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinový věž, a částečně zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce.

O Písku se někdy říká, že má univerzitní charakter,protože je v něm více středních škol, než je pro města takové velikosti obvyklé.

Centrum města spolu s širším okolím je kompletně rekonstruované. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Velmi oblíbenou restaurací je Středověká krčma.

Jižní Brdy –TřemšínJižní Brdy – Třemšín

www.brdy.info/brdy/jizni.php

Na Třemšíně stával hrad založený Buzici snad na začátku 13. století. Písemně doložen je Beneš z Třemšína z r. 1349.

Kolem roku 1420 hrad zpustošili husité. Arcibiskup kníže Salm pak později Třemšín přebudoval v duchu romantismu, čímž tak trošku zničil jeho dřívější historii. Na vrcholu Třemšína se konaly náboženské poutě i světské národní slavnosti (60. léta 19. století). Dokonce zde stála i osmnáctimetrová rozhledna (1888).

Nynější rozhledna je upravená měřická věž, není z ní ale díky vysokým stromům stejně výhled. Kaple na Třemšíně vystavěna z roku 1771 stojí údajně nad zasypanou studnou. Pod vrcholem u třemšínské boudy nalezneme Gangloffův kříž (stylizované zkřížené bukové větve svázané provazem). Dal ho pod vrchem Třemšín r. 1870 postavit na památku svého působení knížecí arcibiskupský lesmistr Karel Gangloff. Jako významný lesnický odborník se zasloužil o hospodářskou úpravu lesů. Vynalezl také řadu přístrojů k měření dřevní hmoty a proslavil se zejména vynálezem stroje na výrobu šindele. Naleznete zde buk dvoják, stáří 200 let, výška brány je 250 cm, šířka u země 170 cm. Vznikl pravděpodobně srůstem dvou boučků, které se do sebe zaklesly.

Střední Brdy – okolí Toku, PříbramStřední Brdy – okolí Toku, Příbram

www.brdy.info/brdy/tok.php
www.brdy.info/brdy/dobriv.php

Tok

Tok má nadmořskou výšku 865 m n. m. Z jeho plochého vrchu je slušný výhled směr Příbram, lze uvidět Octárnu i Svatou Horu. Na druhou stranu je možno spatřit Valdek a hřeben Koníčka. Na obzoru potom kopce Křivoklátska. Na Toku prosperují hasivky, borůvky a brusinky. Na úbočí Toku nalezneme i dvě opravené studánky, Knížecí a Mariin pramen. Je vydatný a lze z něj i pít.

Třemošná

Třemošná je vrch v Brdech nad městem Příbram 778 m. n. m. Nad okolní terén vystupuje jako protáhlý hřbet se strmými bočními svahy, který se od severovýchodu jeví jako špičatá homole. Třemošnáje významnou krajinnou dominantou okresu Příbram. Vlastní hřbet je tvořen několika vrcholy: Malá Třemošná(701m), hlavní vrchol Velká Třemošná(778m), Ohrádka (747m) a Malá Ohrádka. Většinou je porostlý smrkovým lesem, na několika místech se zachovaly původní bučiny.

Dobřív

V Dobřívě jsou k vidění pěkné chaloupky (vesnická památková zóna), vynikající Stará hospoda, historický most přes Klabavua funkční hamr. Vodní hamr je připomínán již v roce 1379, v provozu trvale od r. 1656. Původní stavba hamru byla dřevěná, do současné podoby byl hamr přestavěn asi v letech 1825 –30. Most zvaný Švédský se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého byl postaven v 17. století (někdy uváděna polovina 18. století).

Tři trubky, Padrťské rybníky, vrchol Praha, BrdyTři trubky, Padrťské rybníky, vrchol Praha, Brdy

Tři trubky

Lovecký zámeček Tři trubky byl vybudován na konci osmdesátých let 19. století v duchu doznívajícího romantismu. Douglaska u Tří trubek, věk 160 let, má být druhou největší v ČR. V okolí loveckého zámečku naleznete znamenité scenerie, např. louku s opuštěným stavením a jablůňkou (dříve hájovna Tři trubky). U zámečku Tři trubky se stéká Klabava(Padrťský potok) s Třítrubeckým potokem.

Padrťské rybníky

Padrťské rybníky byly založeny někdy mezi lety 1550 až 1565, sloužily jako zásobarnavody pro účely železářství. Původní výměra Horního měřila 115 ha, dnes ji z mapy odhaduji na 84 ha. Původní výměra Dolního byla 66 ha, dnes ji z mapy odhaduji na 29 ha. Aktuálně je zde vybudována cyklostezka vedoucí po hrázi Hořejšího P. rybníka, zpřístupněno o víkendech.

Praha

Praha je druhý nejvyšší vrchol Brd 862 m n. m. (nejvyšší Tok má 865 m n. m.) Věž je vysoká 60 metrů, jako meteorologický radiolokátor slouží k detekci výrazné srážkové oblačnosti (bouřky do cca 250 km). Je zde poměrně pestrá skladba lesa, místy připomíná horský les. Na temeni Prahy pramení Třítrubecký potok.

Rožmitál pod TřemšínemRožmitál pod Třemšínem

www.rozmitalptr.cz

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Původnímu podhradí, dnes náměstí s městskou památkovou zónou dominuje městský kostel sv. Jana Nepomuckého, původně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla přestavěna vlétech 1904-5 architektem JosefemFantou vneobaroknímslohu. Vochozu na kůru tohoto filiálního kostela se dochovala litinová deska sjedním zRybových hesel: ”Abys byl lepším, pozoruj denně tvé činy a zkoumej je.” zroku 1852. Varhany pocházejí zroku 1905.

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitálapod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitálaa spolu sbránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Ke kostelu se kdysi přimykal starý hřbitov, tehdy byl pro nedostatek místa zrušen. Zřízen byl nový hřbitov, tentokrát dál od kostela. Starý hřbitov dnes připomínají jen závěsné desky a pomník faráře Šolleho. Vedle starých gotických portálů jsou největším skvostem kostela historické varhany, někdy též nazývané Rybovy, na nichž vletech 1788-1815 hrával starorožmitálskýregenschori Jakub Jan Ryba. Jedná se o barokní dvoumanuálovévarhany, jejichž více než 700 píšťal je soustředěno vkrásné pozdně barokní (rokokové) skříni. Jejich tóny zvou po celý rok stovky návštěvníků k poslechu úryvků České mše vánoční J.J.Ryby a oVánocích k účasti na štědrovečerní bohoslužbě spojené se slavným a jedinečným provedením této skladby. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše vánoční „Hej mistře“.

Zámek, Rožmitál pod TřemšínemZámek, Rožmitál pod Třemšínem

Hrad nechal po polovině 13. století postavit Oldřich zrodu Buziců.

Podle pověsti byl hrad obklopen šípkovými keři a to dalo zřejmě podnět ke vzniku názvu Rosenthal, který by později počeštěn na Rožmitál.

V 16. století byl hrad prodán Gryspekůmz Gryspachua přestavěn na renesanční zámek.

Od roku 1623 sloužil jako letní sídlo pražského arcibiskupa.

Ve 20. století zde byly byty a kanceláře Státních lesů. Vsoučasné době je zámek pro veřejnost uzavřen.

 

Podbrdské muzeumPodbrdské muzeum

www.podbrdskemuzeum.cz

Hlavní expozice, která je umístěna ve dvoupatrové budově, navazující na tovární halu, je galerie a památník České mše vánoční. Součástí muzea je i expozice historických automobilů, stodola, venkovní učebna a dětské hřiště. Rožmitál pod Třemšínem se od 1. července 2010 může chlubit novým Podbrdským muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů převážně značky Aero. Expozice je seznámí s historií chudého kraje pod Třemšínem, s tou nejstarší, kdy panství spravovali Lvové z Rožmitálu i s dobou, kdy zde vyučoval a tvořil Jakub Jan Ryba. Vybudování Podbrdského muzea v Rožmitále stálo přes 70 milionů korun a bylo spolufinancováno Evropskou unií z Fondu pro regionální rozvoj.